Zavádění konceptu do praxe

Zavádění konceptu do praxe geriatrického zařízení a systém postupného vzdělávání - často kladené otázky

Kdy začít koncept zavádět?

Nejprve se prosím seznamte s tím, o jaký koncept se jedná a jaká je jeho hlavní myšlenka. Základní informace o konceptu najdete v knize: Kniha Smyslová aktivizace v české praxi.

Je potřeba si uvědomit, že zavádění konceptu je nutné řídit a vést. Není možné očekávat, že účastníci kurzu začnou změny sami řídit. Tím, kdo koncept zavádí a koordinuje je menežment geriatrického zařízení.

Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno všem na péči zainteresovaným osobám, především pracovníkům přímé obslužné péče, aktivizačním a sociálním pracovníkům, případně zdravotním sestrám.

Pokud chcete koncept zavést do praxe celého geriatrického zařízení, musí se vzdělávání účastnit vždy vedoucí zaměstnanec, který je následně kompetentní řídit a kooperovat změnu.

Musí účastníci vzdělávání splňovat nějaká kritéria?

Hlavní podmínkou pro účast v kurzu je, aby se účastník chtěl vzdělávat a měl vztah a úctu k lidem. Vzdělávání klade na účastníky i nároky – je nutné samostudium, opakování si získaných dovedností v kurzu a postupné zavádění znalostí do praxe, kterou je povinen účastník dokumentovat. Znalosti jsou po skončení kurzu ověřovány v písemném testu a písemnou prací na studované téma. Nedílnou součástí je i doložení dokumentace praxe. V úrovni level 3 jsou znalosti dále ověřeny ústní zkouškou před zkušební komisí. Teprve po splnění stanovaných kritérií je účastníkovi vydáno osvědčení o úspěšném ukončení kurzu.

Jak dlouho se koncept zavádí do praxe?

Pokud chcete zavést koncept Smyslové aktivizace do praxe celého geriatrického zařízení, pak se jedná o minimálně tříletý proces, v závislosti na velikosti zařízení. Čím větší geriatrické zařízení, tím delší je doba pro zavedení konceptu do praxe. Během tohoto procesu probíhá postupné vzdělávání a zároveň také postupně řízená změna.

Jak dlouho trvá vzdělávání?

Vzdělávání je rozděleno do tří levelů (úrovní) – LEVEL 1 – aktivizační praktikant/praktikantka Smyslové aktivizace, LEVEL 2 – aktivizační praktik Smyslové aktivizace, LEVEL 3 – aktivizační trenér/trenérka Smyslové aktivizace. Postupné vzdělávání klade na účastníky vzrůstající nároky.

Každý level se skládá ze třech dvoudenních modulů, kdy mezi jednotlivými moduly musí být zachován minimálně měsíční rozestup pro postupné zavádění do praxe. S podrobným obsahem jednotlivých modulů se můžete seznámit v jejich popisu.

Časový rozestup mezi jednotlivými úrovněmi (Level 1 , 2 a 3) je vždy minimálně šest měsíců. Během této doby má účastník možnost se sám rozhodnout, zda chce ve studiu pokračovat. Stejně tak se geriatrické zařízení rozhodne, jak a jakým tempem bude v zavádění pokračovat.

Je kurz akreditován?

Všechny úrovně vzdělávání jsou akreditovány MPSV ČR.

Jaký je lektorský tým?

Výhradní oprávnění k předávání a rozšiřování konceptu Smyslové aktivizace v České republice je v kompetenci Hany Vojtové, která je garantkou konceptu Smyslové aktivizace®. Všechny lektorky Institutu Smyslové aktivizace, ISA educa s.r.o., jsou pod trvalým supervizím vedením Hany Vojtové.

Jiné osoby nejsou k předávání konceptu Smyslové aktivizace® kompetentní.