Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Institut Smyslové aktivizace
ISA educa s.r.o.
Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 043 46 343,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24060 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.smyslovaaktivizace.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s platnou právní legislativou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.smyslovaaktivizace.cz (dále jen webová stránka).

b) Internetový prodej zboží není hlavním předmětem podnikání prodávajícího, je pouze doplňkovou činností k hlavnímu předmětu podnikání, kterým je vzdělávání.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Webová stránka obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

b) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce.

c) Prodávající nejdéle do 14 dnů od obdržení objednávky zašle kupujícímu na email uvedený v objednávkovém formuláři fakturu na objednané zboží.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Cenu za objednané zboží je možné uhradit výhradně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzovacím emailu.

b) Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

c) Cena zboží je vždy uvedena u nabízeného zboží na webové stránce.

d) K uvedené ceně zboží prodávající připočte náklady spojené s balením a dodáním zboží. V případě objednávky s dodáním do České republiky je smluvní cena nákladů spojených s balením a dodáním zboží 150,- Kč. V případě objednávky s dodáním do Slovenské republiky je smluvní cena nákladů spojených s balením a dodáním zboží 260,- Kč.

e) Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu vždy až po zaplacení kupní ceny.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a) Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

b) Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat písemně na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího manager@smyslovaaktivizace.cz. Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně.

c) Odstoupení od smlouvy je realizováno kupujícím vrácením zboží prodávajícímu. Kupující zboží odešle na adresu sídla prodávajícího spolu s informací o odstoupení od smlouvy a číslem účtu, na který mu budou prodávajícím vráceny peníze.

d) Prodávající nevrací uhrazené náklady za balné a dopravu zboží.

e) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

a) Prodávající odešle kupujícímu zboží ve lhůtě nejdéle do 14 dnů od uhrazení vystavené faktury.

b) Zboží odešle prodávající kupujícímu prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou kupujícím.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2020.